Политика за заштита на лични податоци


1. АДМИНИСТРАЦИЈА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Ние сме Фоксиман Дооел, друштво за производство, трговија и услуги Фоксиман Дооел, со седиште на ул. Егејска Македонија бр. 19/а-9, во Куманово, со ЕДБ 4017016529600 и ЕМБС 7093071 (во понатамошниот текст “Спортмастер”)
Ние ја користиме целата претпазливост и грижливост за да осигураме дека Вашите лични податоци се обработуваат во согласност со важечкото законодавство, вклучително и Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и Советот од 27 април 2016 година за заштита на физички лица во однос на обработка на лични податоци и слободно движење на таквите податоци и укинување на Директивата 95/46 / ЕЗ („Накратко Општа регулатива за заштита на податоците“)
Во Спортмастер ја сметаме за приоритет безбедноста на податоците обработени од нас. Имаме спроведено соодветни политики и процедури во овој поглед. Ние спроведуваме обуки за вработените во однос на заштитата на податоците, доверливоста на податоците и безбедноста. Исто така, спроведуваме редовни проверки на применетите безбедносни модели во однос на нивната соодветност на безбедноста на податоците обработени од Нас.
Со цел да ги обезбедиме нашите услуги, ние обработуваме одредени лични податоци. Целта на оваа политика е да се информира за обемот на податоците, ние ги обработуваме, целите, правната основа за обработка, периоди на складирање, лицата на кои можат да бидат откриени личните податоци, како и сите други информации што се бараат од закон.

2. КОИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ГИ ПРОЦЕСИРАМЕ, ЗОШТО НИ СЕ ПОТРЕБНИ И ВРЗ КОЈА ПРАВНА ОСНОВА?

1. За да се создаде активен Спортмастер профил или издаде Спортмасте членство на корисник, Фоксиман Дооел собира информации како име и презиме, емаил, и телефон на корисникот. На тој начин системот генирира QR код кој што е дел од Спортмастер профилот на Корисникот.

3. За да може корисникот на Спортмастер да искористи спортски, рекреативни и други услуги, вклучени во програмата Спортмастер по издадената Спортмастер картичка или активна Спортмастер апликација, Фоксиман Дооел обработува информации за посетените спортски објекти, датум на посети и услуги, користени од Koрисникот. Овие информации ги собираме со секоја посета во спортските објекти. Овие информации ни се потребни за исполнување на нашите финансиски обврски кон лицата кои управуваат со спортски / рекреативни центри вклучени во Програмата, како и за проверка дали регистрираните спортски / рекреативни услуги навистина се користат со употреба на активно Спортмастер членство.

4. Фоксиман Дооел не ги споделува со Клиентот информациите за посети во објектите, како и услугите што ги користи одреден корисник, освен за случаи на утврдена злоупотреба на одредено членство или кршење на Условите за користење, и само во случај ако Фоксиман Дооел одлучи да ги оствари своите права и да блокира одредено Спортмастер членство кое било злоупотребено.

5. Спортмастер картичката, како и корисничкиот профил во Спортмастер апликацијата се персонализирани - и може да се користи само лично. Корисникот на Спортмастер е должен пред почетокот на користење на некоја од услугите на Спортмастер, заедно со Спортмастер картичката или апликацијата, да се идентификува и со презентирање на документ издаден од надлежните државни органи (на пр. лична карта, возачка дозвола, патна исправа, итн.). Ова е неопходно за да одговорните лица се сигурни дека лицето што ја користи Спортмастер апликацијата или Спортмастер картичката во одреден објект е навистина лицето чие име и перзиме се наоѓа на неговиот профил.

Ве молиме, прочитајте внимателно! Фоксиман Дооел не прави копии од Вашите лични документи. Доколку се побара од кој било корисник на Спортмастер да обезбеди такви лични копии, корисниците имаат право да одбијат да достават копии. Истовремено ги охрабруваме таквите корисници веднаш да нѐ контактираат и информираат за ваквата практика.

6. Заради превенција, воспоставување и управување со случаи на злоупотреба на Спортмастер членството, како неовластена употреба или неусогласеност на Условите за користење (објавени на оваа веб-страна или пропишани во Договорите помеѓу Фоксиман Дооел и клиентите (компании), Фоксиман Дооел има право да бара од корисниците да ги потврдат своите посети во одредени спортски објекти, со потпишување на образец, лоциран во спортски објект или внатрешно да ги анализира информациите за активностите на конкретното Спортмастер членство.

7. За да можеме да ја оцениме Вашата спремност и соодветност за одредена работна позиција за која аплицирате, објавено од Фоксиман Дооел, ние ги обработуваме Вашите лични податоци, во согласност со нашата Политика за обработка на лични податоци на апликантите за работа.

8. Со цел да се обработат и одговорат апликациите / барањата / поплаките, поднесени од корисниците на Спортмастер, Фоксиман Дооел може да ги обработи следниве лични податоци: име и презиме на корисникот, QR кодот на профилот и името на компанијата клиент, е-пошта на корисникот (во случај комуникацијата да е по електронски пат) или телефонскиот број (доколку комуникацијата се остварува преку телефонски разговор) или адреса (за апликации / барања / поплаки испратени по пошта), информации, содржани во документот за апликација / барање / поплака.

9. Со цел да ги одбраниме нашите законски права против побарувањата на корисниците на Спортмастер, Клиенти или Партнери, Фоксиман Дооел ги задржува собраните лични податоци на корисниците по раскинувањето на договорот помеѓу Фоксиман Дооел и Клиентот/Партнерот или договорот меѓу Фоксиман Дооел и соодветниот корисник на членство (во случај да има).

10. Со цел да се исполнат барањата на важечката даночна, сметководствена и друга законска регулатива, Фоксиман Дооел ги собира личните податоци на корисниците на Спортмастер опишани погоре, до раскинување на договорот помеѓу Фоксиман Дооел и соодветната компанија-Клиент, договорот со физичко лице или на договорот меѓу Фоксиман Дооел и соодветниот спортски објект-Партнер. Причината за ова е што Фоксиман Дооел ги собира и ги користи горенаведените лични податоци со цел да ги исполни своите финансиски обврски кон Партнерите, кои работат и управуваат со спортско / рекреативните објекти вклучени во програмата и клиентите кои плаќаат за користење на Спортмастер програмата.

11. Со цел да се информираат корисниците на Спортмастер за новите услуги или промени во мрежата на спортски и други објекти, вклучени во Спортмастер програмата или други измени поврзани со Програмата, Фоксиман Дооел може да ги обработува електронските адреси на корисниците на Спортмастер и електронските адреси на лица за контакт вклучени во договорите со клиентот-компанијата. 12. За проширување на мрежата на партнери (т.е. со цел вклучување на повеќе спортски објекти) Фоксиман Дооел може да процесира генерализирана статистичка информација за посетените спортски објекти или услуги, од страна на корисниците на Спортмастер.

13. Целта на прибирање и обработка на личните податоци на корисниците не е да се создадат индивидуални профили за комбинирање на бази на податоци или извршување на било каков вид на таргетирање за рекламирање. Случаи во кои може да се користат информациите за конкретни Спортмастер корисници го содржат следново: во случај на сомневање за нерегулирана употреба на Спортмастер апликацијата или картичката, да се провери нерегуларноста и да се справи со последиците, или за цел додавање на нови спортски објекти во Спортмастер Програмата ако Фоксиман Дооел регистрира зголемен интерес за специфични услуги или тоа е побарано од самите корисници.

2.2. Лични податоци на претставниците на договорените страни и лицата за контакт

1. Со цел Фоксиман Дооел да склучи договор со некое правно лице - партнер (т.е. лице кое управува со спортски или сличен објект), клиент (лице вработено во конкретната компанија) или друга договорена страна, Фоксиман Дооел ги процесира информациите на претставникот на договорената страна, кој ќе го потпише договорот. Во случај договорот да биде потпишан од страна на адвокат, Фоксиман Дооел ќе го обработи полномошното тело како документ што содржи лични податоци. Овие информации се неопходни за Фоксиман Дооел да провери дали лицето кое го потпишува договорот во име на договорната страна има право на соодветно претставување. Овие податоци се собираат директно од договорната страна или од јавно достапни ресурси - Трговски регистар или Управа за јавни приходи.

2. Со цел остварување контакт со договорена страна, договорот обично вклучува контакт детали на одредено физичко лице (телефонски број и / или е-пошта). Овие податоци се необходни за комуникација при склучување, исполнување или раскинување на договорот со договорениот орган.

3. За исполнување на законските барања, податоците кои мора да се запишат во сметководствените документи или регистри и податоците за правните застапници на договорените страни може да ги користи и чува Фоксиман Дооел по издавање сметководствени документи, за внесување сметководствени документи во сметководствени регистри по исполнување на обврската за чување сметководствена документација и информации или при вршење на правна одбрана на Фоксиман Дооел (доколку е потребно).

2.3. Лични податоци на лица, кои ја користат контакт формата на нашата веб-страна или лица кои комуницираат со нас на кој било друг начин

1. Можете да ни испратите прашања, барања или коментари преку контакт формуларот, интегриран на нашата веб-страна, како и преку нашите профили на социјалните мрежи. Со цел да Ве идентификуваме и да ја процесираме Вашата порака и да Ви испратиме одговор (доколку е потребно), ние ги обработуваме Вашите податоци за идентификација и податоците за контакт, кои се пополнети при испраќање на Вашата порака до нас.

2. Потпишувањето на контакт формуларот, со прашања, барања и коментари е целосно доброволен, по Ваша иницијатива и со Ваша согласност. Вашите лични податоци обработени за целите на преглед и повратна информација за примените прашања, барања и други изјави и за целите на објавување на Вашите коментари на нашите профили на социјалните мрежи, ќе ги чуваме за нас во период од една година.

2.4. Правна основа врз која се обработуваат личните податоци

2.4.1. Фоксиман Дооел ги обработува горенаведените лични податоци на следната правна основа:

1. Исполнување на договорот (во случај на склучен договор);
2. Легитимни интереси на Фоксиман Дооел, како што е опишано погоре: да се обезбедат услуги според договорите со клиентот согласно условите на овие договори, вклучително и да се издаваат и испорачуваат Спортмастер картичките, да се обезбеди достапност за користење на Спортмастер апликацијата или на Спортмастер картички во соодветните спортски објекти, да ги исполни своите финансиски обврски кон лицата, кои управуваат со спортско-рекреативните објекти, да проверат, утврдат и да ги отстранат случаите на злоупотреба на Спортмастер членството (на пр. недозволена употреба на картичките или апликацијата), да се вклучат нови спортски објекти во Спортмастер програмата и да се обезбедат информации за ново вклучените објекти на тековните клиенти. Друг легитимен интерес на Фоксиман Дооел може да вклучува неопходност за спроведување правна одбрана во случаи на правни побарувања против Фоксиман Дооел.

3. НА КОГО МОЖЕ ДА СЕ ОТКРИЈАТ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ

Под услов откривањето на личните податоци да е во согласност со соодветното законодавство за лични податоци, Фоксиман Дооел ги открива или може да ги открие, доколку е потребно, следниве лични податоци на следниве лица:

- На студиа за печатење, користиме надворешни студиа за печатење на Спортмастер картичките, на кои им ги откриваме само податоците кои се потребни да се отпечатат на картичките, име и презиме и име на клиент-компанијата со кого склучивме договор за обезбедување на услуги во рамките на Спортмастер Програмата.

- На нашите партнери (спортски и рекреативни објекти) за регистрација на посетите во нивните објекти. За користење на услуги во нивните објекти, партнерите го евидентираат влезот на корисникот во Спортматсер системот. Податоците за кои партнерите имаат право да ги соберат се ограничени и опишани во Условите за користење на Спортмастер. Во случај партнерите да сакаат да соберат различни податоци од оние кои се опишани во Условите за користење, тие дејствуваат како единствени контролори и се должни да Ве информираат за обработката на податоците од нивна страна во својство на единствени контролори.

- Клиенти (работодавци кои потпишале договор со Фоксиман Дооел) - во случај на потреба од плаќање на цена за издавање на дупликат на оштетени / изгубени / украдени Спортмастер картички информации за број на загуби / штети / пријавени кражби може да бидат откриени на клиент компанија, која ни ја плаќа цената на рекламната картичка за издавање дупликати (ако е предвидено во договорот); - Добавувачи на дополнителни услуги, во рамките на Спортмастер Програмата (како на пример организатори на спортски натпревари и други настани за кои корисниците на Спортмастер дале согласност дека ќе учествуваат.

- Компании, кои обезбедуваат платежни услуги - во случај ако е потребна одредена исплата според конкретен договор или законодавство.

- Лица, кои водат грижа за корисниците, на пр. лица кои се задолжени за телефонските линии, и достапни за сите прашања од корисниците во врска со Sportmaster програмата). Овие лица немаат пристап до податоци, поврзани со употреба на Вашата картичка, но можат да проверат дали Вашето членство е валидно за разгледуваниот месец или други основни информации. Во случај да го обработиме Вашето барање, ние мора да ги разгледаме Вашите податоци, центарот за повици ни го испраќа барањето и го правиме интерно во рамките на нашата организација;

4. КОЛКУ ВРЕМЕ ГИ ОБРАБОТУВАМЕ И ЧУВАМЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ И ЗОШТО

Сите лични податоци ги обработува Фоксиман Дооел за ограничен временски период. Во зависност од намената, Фоксиман Дооел обработува лични податоци како:

1. Личните податоци, обработени за издавање фактури и исполнување на други наши легитимни обврски во врска со почитувањето на даночните и сметководствените закони и други правни акти, можат да се чуваат со максимален рок утврден со закон - 10 години (или друг термин што треба да се обезбеди во законот)
2. Личните податоци, поврзани со одредено Спортмастер членство, можат да се чуваат со максимален рок утврден со закон - 10 години (или друг период, предвиден со закон), бидејќи Фоксиман Дооел ги собира и користи личните податоци опишани погоре со цел да ги исполни своите обврски кон лицата кои управуваат со спортско / рекреативни објекти, вклучени во Програмата Спортмастер и намирување на финансиските обврски со лица кои ја плаќаат на Фоксиман Дооел цената на картичките Спортмастер. 3. Личните податоци, содржани во сметководствените документи и регистри, како и личните податоци поврзани со плаќања од или до Фоксиман Дооел, исто така, се чуваат во терминот опишан во претходната одредба.
4. Личните податоци поврзани со одредено Спортмастер членство се чуваат до истекот на рокот за ограничување на побарувања / активности за прекршување од страна на корисниците, клиентите и партнерите. Во обичниот случај, максималниот период е 5 години, кој период е вклучен во терминот за чување даночни или сметководствени информации, опишани во горенаведените одредби. 5. Обработката за податоци за контакт со лица назначени за лица за контакт во рамките на договори со клиентски компании на Фоксиман Дооел, за целите на испраќање на ажурирани информации за страниците на кои можат да се користи членството, промени во однос на користењето на Спортмастер апликацијата или Спортмастер картички или други релевантни информации, се суспендира со раскинување на договорот за услуги по промена на лице за контакт на компанијата клиент, во случај на приговор за обработка на лични податоци за такви цели од страна на субјектот на податоците.

5. КОИ СЕ ПРАВАТА НА ЛИЦАТА НА КОИ ОСТАВААТ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Корисникот ги има следниве права во однос на обработката на неговите лични податоци:
1. Право да ја повлече својата согласност во било кое време, бидејќи повлекувањето на согласноста нема да влијае на законитоста на обработката заснована на согласност пред нејзиното повлекување. Доколку процесирањето се заснова на согласност - може да се оствари кога субјектот на податоци контактира со Фоксиман Дооел на контактите објавени подолу;
2. Право на пристап до личните податоци (т.е. да побара дали се обработуваат неговите лични податоци и да се добие копија од обработените податоци, како и информации за целта на обработката на кого се лични податоци или ќе бидат откриени);
3. Право на исправка на личните податоци (т.е. податоците подлежни на барање за исправање на неточни лични податоци);
4. Право на бришење на лични податоци (т.е. да побарување да се избришат личните податоци вклучувајќи податоци за кои не постои правна основа за обработка или кои биле незаконски обработени);
5. Право на ограничување на обработката на личните податоци (т.е. да побара да се чуваат лични податоци без да бидат обработени со други средства);
6. Право на преносливост на податоци (да побара од нас да ги пренесе на друг контролер на податоци ако трансферот е технички изводливо, а другиот контролер се согласува да ги прифати);
7. Право на приговор против обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг и да се спротивстави на обработка на лични податоци заради цели на легитимни интереси на контролорот;
8. Право да поднесе тужба до надзорен орган до Комисијата за заштита на лични податоци, во случај на повреда на важечкото законодавство за заштита на личните податоци.
9. Горенаведените права можат да се остварат со пополнување тврда копија или електронска изјава, подготвена во согласност со регулативата за законот за заштита на личните податоци, испратена до Нашите детали за контакт, наведени подолуе и правото на жалба - испратено до Комисијата за заштита на лични податоци .

ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА

На веб-страната www.sportmaster.mk користиме „колачиња“за да ги подобриме нејзините клучни функционалности и да обезбедиме најдобро искуство на истата. За нас е многу важно детално да Ви објасниме како нашата веб-страна користи „колачиња“ и зошто се зачуваат на Вашиот компјутер и мобилните уреди.

Подолу можете да најдете информации за различни типови „колачиња“ што ги користиме на веб-страната на www.sportmaster.mk, заедно со објаснување зошто се користат „колачињата“ и колку долго се зачувуваат на Вашите уреди.

Што се „колачиња“ и зошто се користат?

„Колачињата“ се текстуални датотеки што се зачувуваат преку веб-прелистувачот на Вашиот десктоп компјутер или мобилен уред кога посетувате одредена веб-страна. Овие датотеки овозможуваат откривање на Вашиот уред секој пат кога ќе ја посетите нашата веб-страна, со што ќе Ви овозможите полесно да се движите низ веб-страната www.sportmaster.mk и да ги користите сите нејзини перформанси. Со собирање информации за начинот на кој корисниците ја користат веб-страната, „колачињата“ обезбедуваат правилно функционирање на истата и ја зголемуваат нејзината ефикасност.

Кои видови „колачиња“ ги користиме?

1. Според периодот на зачувување

Според периодот за зачување на „колачињата“ на Вашите уреди, тие можат да се поделат на: сесија „колачиња“ и постојани „колачиња“.
- Сесија „колачињата се привремени датотеки, кои се зачуваат на Вашиот уред од моментот кога ќе влезете на веб-страната, па сè додека не излезете од веб-страната, или го затворите користениот веб прелистувач. Сесија „колачињата се бришат автоматски.
- Постојаните „колачиња“ го олеснуваат користењето на веб-страната и се чуваат подолг временски период или до кога рачно не ги отстрани корисникот, што во овој случај сте Вие.

2. Според нивната функција

2.1. Строго неопходни „колачиња“

Овие колачиња се неопходни за целосно функционирање на веб-страната и не можат да се исклучат во нашите системи. Обично, тие се поставуваат само како одговор на постапките направени од Вас, што значи барање на услуги, како што се поставување на вашите параметри за приватност, најавување или пополнување формулари. Доколку сакате можете да ги блокирате овие колачиња, но некои делови од веб-страната нема да бидат функционални. Овие колачиња не зачувуваат никакви информации за лична идентификација.

2.2. Перформанс „колачиња“

Овие колачиња ни овозможуваат да го анализираме сообраќајот на нашата веб-странa, за да можеме да ги измериме и подобриме перформансите на истата. Сите собрани информации се анонимни. Анализите кои ги правиме со помош на овие колачиња ни помагаат да го измериме бројот на посети на нашата веб-страна, времето што го поминуваат нашите корисници на истата и слично. Овие анализи исто така ни помагаат да измериме колку е ефикасна нашата веб-страна и можат да ни помогнат да ја подобриме нејзината содржина и структурата.
За да можеме да ги анализираме и разбереме интеракциите на нашата веб-страна, ние користиме „колачиња“ генерирани од Google Analytics.
Google Analytics е веб-аналитичка услуга, обезбедена од трета страна (од компанијата Google); Сите евидентирани информации се собрани и анонимни. „Колачињата“ не ги зачувуваат Вашите електронски адреси, имиња или било какви лични податоци, ние не собираме или немаме пристап до информации за посетени веб-странии, различни од веб-страната www.sportmaster.mk, или други информации што не се споменати во ова политика.
Посетете ја https://www.google.com/analytics за повеќе информации во врска со Google Analytics.

2.3. Таргетирање колачиња

Овие колачиња се поставени преку нашата страна од страна на нашите партнери за рекламирање. Тие можат да ги користат, и да градат профил за Вашите интереси и да Ви прикажуваат релевантни реклами на други страни. Тие работат со уникатно идентификување на Вашиот прелистувач и уред. Ако не ги дозволите овие колачиња, нема да го гледате нашето насочено рекламирање кон Вас на различни веб-страни.

2.4. Социјални мрежи

Фоксиман Дооел има активни профили на следниве платформи за социјални медиуми: Facebook, LinkedIn, YouTube и Instagram. Поради ова, нашата веб-страница има повици на социјални медиуми или вградени содржини од платформите за социјални медиуми.
Секогаш кога ќе ги посетите овие страници или отворете вградена содржина од социјалните медиуми, „колачиња“ од таквите веб-страници можат да бидат поставени на вашиот уред. Фоксиман Дооел нема никаква контрола врз генерирањето и управувањето со „колачињата од трети лица“. За повеќе информации во врска со употребата на „колачиња од трети лица“ и нивната содржина, Ве молиме погледнете ги политиките за приватност и „колачиња“ на платформите за социјални медиуми.

Променете ги поставките: Доколку не сакате веб-прелистувачот да прифати „колачиња“ од веб-страната на Фоксиман Дооел, можете да деактивирате некои типови „колачиња“. Имајте на ум, доколку Вашиот веб прелистувач не прифаќа „колачиња“ од нашата веб-страна, можеби нема да можете да пристапите до сите функционалности на веб-страната.

КОНТАКТ ДЕТАЛИ
Контакт детали на Фоксиман Дооел:
адреса: ул. „Христо Смирненски“ 22/21 Скопје
е-пошта: [email protected];
телефон: +389 2 609 10 10 и +389 71 388 880;
веб-страна: https://sportmaster.mk