Општи услови за користење


1.Вовед

1.Овие услови за користење ги регулираат меѓусебните односи помеѓу Вас (во понатамошниот текст “Корисник”) и Фоксиман Дооел, друштво за производство, трговија и услуги Фоксиман Дооел, со седиште на ул. Егејска Македонија бр. 19/а-9, во Куманово, со ЕДБ 4017016529600 и ЕМБС 7093071 (во понатамошниот текст “Спортмастер”)
2.Овие услови за користење ги регулираат облиците и начинот на користење на интерактивните услуги кои ги обезбедува Фоксиман Дооел, под име Спортмастер.
3.Спортмастер услугите се нудат преку интернет страната www.sportmaster.mk која е во сопственост на Фоксиман Дооел.
4.Спортмастер услугите се комплексни и се состојат од управување со содржини, имплементација на финансиски трансакции, организирање и посредување при продажба на услуги и обезбедување на услуги преку интернет.
5.Вашето користење на интернет страната www.sportmaster.mk подразбира дека сте во потполност запознаени со Условите за користење и дека сте согласни со нив, со Условите за продажба како и со Изјавата за заштита на поверливи податоци. Доколку не сте согласни со наведените услови Ве молиме да не ја користите оваа интернет страна.
6.Секое идно користење на оваа интернет страна, по запознавање со Општите правила и услови и со Политиката на приватност, подразбира дека Корисникот е согласен со тие услови и правила.
7.Во смисла на Условите за користење, Корисник е секој кој на било кој начин, непосредно и посредно, ги користи или ги користел услугите на оваа интернет страна и/ или Спортмастер услугите.
8.Со користење на интернет страната www.sportmaster.mk од страна на Корисникот, се смета дека Корисникот е согласен целата комуникација и интеракција која се одвива на оваа интеренет страна да биде во склад со овие Услови за користење.
9.Со Регистрација (отвoрање на кориснички профил) на www.sportmaster.mk интернет страната се смета дека Корисникот ги прочитал и прифатил Условите за користење и Политиката на приватност.

2. Дефиниции

Спортмастер профил значи кориснички профил регистриран на www.sportmaster.mk Спортмастер членството може да се издаде само на лице кое е постаро од 16 години, и не може да се пренесе на друго лице. Секое лице може да поседува само еден Спортмастер профил на негово име. Активен Спортмастер профил значи кориснички профил преку кој е направена уплата за активација на некој од пакетите за користење на спортски активности во спортските објекти. Пакетите се ограничени на определено време според уплатата од страна на корисникот или клиентот.
Спортмастер картичка е персонализирана картичка со име и QR код која служи за идентификација и влез во спортски објект.
Спортмастер апликација е помошна алатка за влез во спортски објект. Спортмастер апликациите се достапни на Google Play и Apple Store од каде што може да се превземат.
Корисник значи лице над 16 години кое поседува Спортмастер профил на свое име.
Клиент значи компанија, правно лице, непрофитна организација, трговец поединец и слично кој купува спортски и рекреативни услуги за своите вработени.
Спортски објект значи спортски центар/фитнес клуб/тениско игралиште/базен/студио за танцување/сала за вежбање или друг сличен објект достапен за сите лица кој поседуваат активен Спортмастер профил.
Списокот на сите спортски објекти и информации за услугите кои можат да се користат во соодветните спортски објекти се објавуваат на www.sportmaster.mk Документ за идентификација значи документ издаден од државен, општински или друг орган кој го содржи името, презимето и фотографија на корисникот на Спортмастер профилот (на пример: лична карта, пасош, возачка дозвола)
Контролор значи лице, претставник на Спортмастер овластено да изврши увид во личните документи на корисниците, начинот и редоследот на користење на услугите од страна на корисниците, и да врши интеракција помеѓу комерцијалниот партнер, клиентот и корисниците во секое време, по негов избор.
Влез значи пристап до активностите кои ги нуди Спортскиот објект, кои се наведени во Договорот, во време кое Корисникот ќе го одбере, во тек на работното време на конкретниот објект..

3. Авторски права на Фоксиман Дооел

1.Сите материјали кои се наоѓаат на www.sportmaster.mk интернет страната се во сопственост на Фоксиман Дооел.
2.Фоксиман Дооел исто така е носител на авторските права и правото на индустриска сопственост на целата концептуална Спортмастер содржина, како и содржината на www.sportmaster.mk интернет страната.
3.Забранета е било каква дистрибуција, копирање, пренос, поврзување, објавување или на било кој начин менување на www.sportmaster.mk интернет страната без писмено одобрување од Фоксиман Дооел.
4.Секое кршење на забраните од под членот 3 може да има за последица повреда на авторското право.
5.Корисникот не смее да менува, објавува, пренесува, учествува во пренос и продажба или на било кој друг начин ги искористува содржините на www.sportmaster.mk интернет страната, во целост или делумно. Исто така не е дозволено копирање, редистрибуција, издавање или комерцијално искористување на превземениот матријал.

4. Измени во Општите правила и услови

1.Фоксиман Дооел го задржува правото во секој момент, и без предходно известување, доколку смета дека тоа е потребно, да ги укине или измени било кои од овие Општи правила и услови и Политика на приватност.
2.Измените од членот 4.1. може помеѓу останатото да вклучат и воведат одредени надоместоци или наплати, па на Корисникот му се препорачува повремено да ги прочита.
3.Редовното информирање на Корисникот за промените во Општи правила и услови и Политика на приватност е исклучиво одговорност на самиот Корисник.
4.Во случај да дојде до промени во Општи правила и услови и Политика на приватност, а Корисникот да продолжи со користење на www.sportmaster.mk интернет страната, ќе се смета дека ги прифатил измените кои се направени.
5.Секоја евентуална измена на Општи правила и услови и Политика на приватност важи и за трети лица, кои не се Корисници, веднаш по објавувањето на интернет страната www.sportmaster.mk 6.Секое користење на www.sportmaster.mk интеренет страната од страна на Корисникот после последните промени на Општи правила и услови и Политика на приватност ќе се подразбира како прифаќање на тие промени.
7. За секоја измена во Општи правила и услови и Политика на приватност корисникот ќе биде известен на емаилот со кој го има креирано неговиот Спортмастер профил.

5. Правила на користење на интернет страната www.sportmaster.mk, Спортмастер картичките и Спортмастер апликациите

1.Обврска и должност на Корисникот е да ја користи www.sportmaster.mk интернет страната исклучиво во согласност со позитивните прописи на Република Северна Македонија како и со општите морални и етички принципи.
2.Главната цел на користење на www.sportmaster.mk интернет страната е користење на Спортмастер услугите, а потоа и следење на развојот на Спортмастер проектот, размена на искуства во врска со користење на услугите, како и размена на искуства со другите Корисници доколку www.sportmaster.mk интернет страната го има тоа овозможено.
3.Со креирање на кориснички профил, кориснокот може да аплицира за Спортмастер картичка која може да му се издаде по проверка на валидност на дадените кориснички податоци. Спортмастер картичката има единствен QR код за секој корисник. Фоксиман Дооел може да издаде Спортмастер картички за сите регистрирани корисници.
4. Корисниците на активни Спортмастер профили може да ја користат Спортмастер апликацијата како алатка за влез во спортски објект или алатка за уплата на средства за повторна активација на корисничкиот профил. При првото користење на некоја од апликациите, Спортмастер картичката издадена според корисничките податоци од корисничкиот профил се блокира и повеќе не може да се користи, а корисникот продолжува да ја користи само Спортмастер апликацијата како алатка за влез во спортски објект. Спортмастер апликацијата е наменета за користење од еден мобилен уред, и користењето на истата од повеќе уреди е забрането. Доколку се појави таков случај апликацијата се блокира и корисникот може да ја одблокира само преку консултација со вработени во Фоксиман Дооел.
5.Корисникот може од интернет страната www.sportmaster.mk да превзема, пополнува и сочувува материјали кои се во сопственост на Фоксиман Дооел, само за сопствени и лични употреби.
6.Фоксиман Дооел го задржува дискреционото право самостојно да процени дали се случило прекршување на обврските предвидени со Општи правила и услови и Политика на приватност од страна на Корисникот.

6. Содржина и Услови за продажба на Спортмастер услугите

1.Спортмастер услугите се комплексни и се состојат од управување со содржини, имплементација на финансиски трансакции, организирање и посредување при продажба на услуги и обезбедување на услуги преку интернет.
2.Спортмастер услуга е услуга која ја обезбедува Фоксиман Дооел, и која се обезбедува според однапред договорени услови на www.sportmaster.mk интернет страната.
3.Фоксиман Дооел, како Спортмастер услуга продава пристап до спортски и рекреативни активности, а во понудата има и други услуги/производи кои се наоѓаат на www.sportmaster.mk интернет страната.
4.Сите услуги кои се во понудата на www.sportmaster.mk интеренет страната, Фоксиман Дооел е должен да ги обезбеди во согласност со овие Услови за користење и Услови за продажба, кои важат од денот кога Корисникот ја прифаќа понудата.
5.За добивање пристап до услугите на Спортмастер корисникот мора да ја користи www.sportmaster.mk интернет страната, преку компјутерска опрема за која е одговорен самиот Корисник. Корисникот исто така е одговорен за трошоците поврзани со одржување на опремата преку која пристапува до www.sportmaster.mk интернет страната.
6. Спортмастер има право во секое време да направи измена на достапни спортски објекти во секој од понудените пакети на претплата.
7.Фоксиман Дооел не е сопственик на услигите/производите кои ги нуди на www.sportmaster.mk интернет страната, тие се исклучиво во сопственост на Партнерите, па така за сите проблеми и недостатоци кои можат да се случат за време на користење на конкретна услуга одговорноста во целост е на Партнерот.
8.Услов за користење на услугите на Спортмастер е отварање кориснички профил на www.sportmaster.mk интернет страната.
9.Отварање на кориснички профил на www.sportmaster.mk интернет страната се врши со пополнување на постоечката форма за отварање профил, така што во формата се внесуваат бараните податоци од Корисникот

7. Плаќања, Рекламација и повраток на средства

1. За активен Спортмастер профил корисникот е должен да плати месечна претплата базирана на избраниот пакет кој е истакнат на www.sportmaster.mk. Претплатата има важност од денот на уплатата до денот на истекот на претплатата според избраниот пакет. За корисници кои се имаат регистрирано преку договор со правни лица, претплатата важи од почетокот на тековниот месец.
2. Постојат различни пакети, со различни поволности кои имаат различна цена на користење. Пакетите ги одредува Фоксиман Дооел и се детално објаснети и истакнати на www.sportmaster.mk 3.Корисникот може да направи уплата со кредитна или дебитна картичка преку www.sportmaster.mk со користење на нашата партнерска Cpay платформа за плаќање.
4. Доколку се појави проблем при уплата, корисникот може да не извести преку емаилот [email protected]
5.Корисникот кој не е задоволен од Спормастер услугата купена преку www.sportmaster.mk интернет страната може да го оствари правото на поврат на средствата доколку се утврди дека барањето е основано.
6.Право на повраток на средствата има секој Корисник кој својата оправдана рекламација ќе ја достави во рок од 7 дена по купување на Спортмастер услугата, по писмена пат на e-mail адресата: [email protected] .

8. Изјава за доверливост, лични информации и безбедност при плаќање

1.Доверливост на податоци. Заштита на личните податоци на своите клиенти е од големо значење за Спортмастер.
2.Во членот 5 се предвидува дека услов за користење на некоја од Спортмастер услугите е отварање кориснички профил на www.sportmaster.mk интернет страната, кој се отвара со пополнување на постоечка форма, така што во формата се внесуваат бараните податоци за Корисникот, па така на овој начин Фоксиман Дооел станува сопственик на тие податоци, кои Корисниците сами ги објавиле.
3.Корисниците одговараат за точноста на внесените податоци, и Фоксиман Дооел не е должен поединечно да ги проверува, но доколку за време на користење на некоја Спортмастер услуга, Фоксиман Дооел открие, лично или преку Партнерот дека податоците се неточни, овластен е да го раскине договорот за користење на услугите на Спортмастер и да го избрише корисничкиот профил со лажни податоци.
4.Доколку клиентот сака да добие информации или копија од неговите лични податоци кои Спортмастер ги складира и обработува, треба да испрати писмено барање до Спортмастер на следната е-маил адреса: [email protected] .
5.Податоците кои ги превзема Фоскиман Дооел се лични податоци на Корисникот и општи информации, а Фоскиман Дооел е овластен да ги користи тие информации во склоп на Спортмастер проектот, заради подобрување на услугите, за статистички цели и за други слични цели кои се остваруваат исклучиво во Фоскиман Дооел.
6.Спортмастер има за цел да го го доведе собирањето на лични податоци до минимум. Без пристап до минималните лични податоци, Спортмастер не може да ги понуди услугите на потенцијалните клиенти на www.sportmaster.mk интернет страната.
7.www.sportmaster.mk интернет страната и Фоскиман Дооел како давател на услуги имаат должност според позитивните прописи да ја заштитат приватноста на Корисникот и неговите лични податоци и информации од општ карактер.
8.Лични информации се информации кои се специфични за еден Корисник. Поради овозможување на Спортмастер услуга преку www.sportmaster.mk интернет страната, од Корисникот се бара да во соодветната интернет форма ги внесе своите лични податоци за потребите на користење на некоја одредена опција.
9.Личните информации како што се име и презиме, адреса на живеење, email адреса, датум на раѓање и слично се неопходни за време на користење на некои опции од софтверот.
10. Доколку и плаќањето на некоја услуга или производ се врши преку www.sportmaster.mk интернет страната, од Корисникот се бараат информации за неговата платежна картичка, како што се бројот на платежната картичка, датум на важност, код за авторизација и други информации доколку е тоа потребно.
11. Во зависност од услугата која некој Корисник сака да ја користи на www.sportmaster.mk интернет страната, некои информации се наведени како задолжителни, а некои како доброволни. Доколку Корисникот не сака или не може да ги пополни информациите кои се наведени како задолжителни, нема да му биде дозволено користењето на конкретната услуга преку www.sportmaster.mk интернет страната.
12. Безбедност при плаќање. Кога Корисникот плаќа со платежна картичка, тој ги внесува податоците кои се задолжителни. Внесените податоци се сметаат за поверливи и посебно заштитени.
13. Поверливите информации од платежната картичка се пренесуваат по пат на јавна мрежа, во заштитена (шифрирана) форма користејќи SSL (Secure Socket Layer) протокол и PKI систем. Безбедноста на податоците од платежните картички на Корисниците при купување ја гарантира процесорот за платежни картички CaSys, па така целосната постапка за наплата се врши на интернет страните на банката.
14. Корисникот се согласува дека сите интерактивни опции, а посебно комуникацијата преку приватни пораки, четови, блогови, форуми или други слични методи на праќање на пораки или меѓусебно комуницирање, немаат статус на поверливи информации, па затоа Фоксиман Дооел може да ги надгледува наведените содржини без знаење и посебно одобрување на Корисникот.
15. Бидејќи Фоксиман Дооел не ја контролира или одобрува содржината на пораките или информациите што можат да се најдат на www.sportmaster.mk интернет страната, Фоксиман Дооел не е и не може да биде одговорен за активностите кои ги превзема Корисникот во било кој дел на www.sportmaster.mk интернет страната, како и за содржините кои Корисникот може да ги постави на истата.
16. По отварање на кориснички профил на www.sportmaster.mk интернет страната, Корисникот од Фоксиман Дооел е согласен да добива е-маил пораки, и тоа административни и промотивни е-маил пораки. 17. Оваа Изјава за поверливост на податоци се однесува на поверливост на податоците кои Корисникот ги употребува за користење на www.sportmaster.mk интернет страната, а се собираат и архивираат во базата на Фоскиман Дооел.
18. Фоксиман Дооел го задржува дискреционото право да го измени текстот на оваа Изјава, а измените стапуваат на сила кога ќе бидат објавени на www.sportmaster.mk интернет страната.
19. Со продолжување на користењето на www.sportmaster.mk интернет страната, по измените на Изјавата, имплицира дека Корисникот ги прифатил направените измени.
20. На Корисникот му се препорачува периодично детално читање на Условите за користење, Условите за продажба и Изјавата за поверливост, за да биде информиран за евентуалните промени.

9. Ограничена одговорност на Фоксиман Дооел

1.Корисникот ја разбира и е согласен со www.sportmaster.mk интернет страната, и нејзината содржина и истата ја користи исклучиво на своја лична одговорност.
2.Ограничени одговорности на Фокиман Дооел поради технички недостатоци.
3.Корисникот е запознаен и согласен со фактот дека при користење на интернет понекогаш може да дојде до технички проблеми, а со тоа и до прекин на услугите на www.sportmaster.mk интернет страната.
Таквите и слични случаи се надвор од контрола од страна на Фоксиман Дооел, па затоа Фоксиман Дооел не може да биде одговорен за било каква загуба на податоците или некој друг случај до кој може да се дојде за време на користење на www.sportmaster.mk интернет страната.
4.Корисникот е согласен дека понекогаш пристапот до www.sportmaster.mk интернет страната може да биде во прекин или привремено недостапен, од причина редовно одржување на страната, како и други причини за кои Фоксиман Дооел не сноси одговорност.
5.Фоксиман Дооел во ниеден случај не е одговорна за било каква штета која се јавува како последица од користење на интернет страната, или заради неможноста за користење на www.sportmaster.mk интернет страната делумно или во целост.
6.Фоксиман Дооел, како ни било кое трето лице поврзано со нив, не гарантира на ниеден начин дека употребата на www.sportmaster.mk интернет страната нема да биде прекината, или дека нема да има потешкотии при работењето. Фоксиман Дооел не е, и не може да биде одговорен за последиците кои може да произлезат од користење на оваа интернет страна, како и за точноста, веродостојноста и содржината на било која информација, услуга или производ објавен на www.sportmaster.mk интернет страната.
7.Фоксиман Дооел не е одговорен за било какви оштетувања на опремата, хардверот или софтверот на Корисникот, кои можат да произлезат како последица од користење на www.sportmaster.mk интернет страната.
8.Оваа изјава за одговорности се однесува на било какви штети или можни повреди предизвикани од било каква грешка, бришење, прекин, компјутерски вирус, дефект, доцнење во преносот на информации, прекин во комуникациската линија, кражба, раскинување на договорот, уништување или неовластен пристап, промена или злоупотреба во содржините, несоодветно однесување, небрижност или било кое друго дејство.
9.Поради природата на интернет мрежата Фоксиман Дооел не може да гарантира потполна заштита на било кои информации на www.sportmaster.mk интернет страната, па со тоа не може да биде одговорен за било какви штетни активности од страна на трети лица.
10. Информациите кои Корисникот ги објави на јавните делови од www.sportmaster.mk интернет страната, можат да бидат достапни за другите Корисници и за трети лица, и како такви, информациите можат без знаење на Корисникот да се најдат на други интернет страни или web пребарувачи.
11. Корисникот се согласува дека Фоксиман Дооел не е одговорен за несоодветно или незаконско однесување на другите Корисници или трети лица а ризикот од можни оштетувања е во потполност на Корисникот.
12. Фоксиман Дооел не гарантира за точноста, потполноста или корисноста на било која содржина на www.sportmaster.mk интернет страната поставена од страна на Корисникот, трети лица или некој неовластен Корисник.
13. Фоксиман Дооел не е и не може да биде одговорен за било каква загуба или штета настаната од причина што Корисникот се ослонил на информации добиени од www.sportmaster.mk интернет страната. 14. Фоксиман Дооел експлицитно се оградува, во секоја смисла од содржината на материјалите на интернет страните на трети лица, а до кој може да се пристапи од www.sportmaster.mk интернет страната. Во случај Корисникот да пристапи до интернет страните на трети лица тоа го прави само и само на сопствена одговорност, што подразбира целосно исклучување на одговорноста на Фоксиман Дооел.
15. Фоксиман Дооел се оградува од евентуално користење на личните информации на Корисниците, од страна на други лица, на кои тие информации морале да се проследат.
16. Ограничени одговорности на Фоксиман Дооел за услуги/производи. Фоксиман Дооел не е сопственик, ниту во своја сопственост има производи/услуги кои ги промовира и продава преку www.sportmaster.mk интернет страната, па затоа не може да биде одговорен за потенцијални правни и материјални недостатоци на производите/услугите, или за било какви други проблеми кои можат да се случат за време на користење на услугата или производот.

10. Прекин на корисничкиот однос

1.Фоксиман Дооел може во секое време да го раскине корисничкиот однос со било кој од своите Корисници, и да му ги избрише сите лозинки или кориснички профили. Во тој случај не престануваат да важат условите кои се однесуваат на одговорност и обврски на Корисникот.
2.Корисникот има право на приговор во рок од 14 дена на емаилот [email protected]

11. Ништовност на Општите правила и услови и Политика на приватност

1.Во случај некоја од одредбите на овие Општи правила и услови и Политика на приватност е ништовна или неважечка, тоа нема да влијае врз другите одредби од овие Услови за користење, Услови за продажба и Изјавата за поверливост. Во таков случај конкретната неважечка одредба, со правен основ ќе се замени за одредба која најмногу одговара на предходната.
2.Доколку било која страна не ги искористи своите права од овие Општи правила и услови и Политика на приватност, тоа нема да се смета како одрекување или загуба на тие правa, како ни било кои други права кои се наведени.

12. Решавање на спорови

1.Сите спорови кои можат да се случат во врска со или од овие Општи правила и услови и Политика на приватност, или во врска со или заради користење на www.sportmaster.mk интернет страната, помеѓу Фоксиман Дооел и Корисникот, Фоксиман Дооел и Корисникот ќе се обидат да ги решат по мирен пат.
2.Доколку Фоксиман Дооел и Корисникот не успеат да го решат спорот по мирен пат, за понатамошно водење на спорот ќе биде надлежен Основниот Граѓански Суд Скопје.