Услови за користење и Политика на приватност


Вовед

Овие услови за користење ги регулираат меѓусебните односи помеѓу Вас (во понатамошниот текст “Корисник”) и Фоксиман Дооел, друштво за производство, трговија и услуги Фоксиман Дооел, со седиште на ул. Егејска Македонија бр. 19/а-9, во Куманово, со ЕДБ 4017016529600 и ЕМБС 7093071 (во понатамошниот текст “Спортмастер”)
Овие услови за користење ги регулираат облиците и начинот на користење на интерактивните услуги кои ги обезбедува Фоксиман, под име Спортмастер.
Спортмастер услугите се нудат преку интернет страната www.sportmaster.mk која е во споственост на компанијата Фоксиман Дооел.
Спортмастер услугите се комплексни и се состојат од управување со содржини, имплементација на финансиски трансакции, организирање и посредување при продажба на услуги и обезбедување на услуги преку интернет.
Вашето користење на интернет страната www.sportmaster.mk подразбира дека сте во потполност запознаени со Условите за користење и дека сте согласни со нив, со Условите за продажба како и со Изјавата за заштита на поверливи податоци. Доколку не сте согласни со наведените услови Ве молиме да не ја користите оваа интернет страна.
Секое идно користење на оваа интернет страна, по запознавање со Условите за користење, Условите за продажба и со Изјавата за поверливост на податоци, подразбира дека Корисникот е согласен со тие услови и правила.
Во смисла на Условите за користење, Корисник е секој кој на било кој начин, непосредно и посредно, ги користи или ги користел услугите на оваа интернет страна и/ или Спортмастер услугите.
Со користење на интернет страната www.sportmaster.mk од страна на Корисникот, се смета дека Корисникот е согласен целата комуникација и интеракција која се одвива на оваа интеренет страна да биде во склад со овие Услови за користење.
Со Регистрација (отвoрање на кориснички профил) на www.sportmaster.mk интернет страната се смета дека Корисникот ги прочитал и прифатил Условите за користење.

2. Дефиниции

Спортмастер картичка значи персонализирана картичка со име и QR код. Спортмастер картичката може да се издаде само на лице кое е постаро од 16 години, и не може да се пренесе на друго лице. Секое лице може да поседува само една Спортмастер картичка на негово име. Корисник значи лице над 16 години кое поседува Спортмастер картичка на свое име. Клиент значи компанија, правно лице, непрофитна организација, трговец поединец и слично кој купува спортски и рекреативни услуги за своите вработени.
Спортски објект значи спортски центар/фитнес клуб/тениско игралиште/базен/студио за танцување/сала за вежбање или друг сличен објект достапен за сите лица кој поседуваат Спортмастер картичка. Списокот на сите спортски објекти и информации за услугите кои можат да се користат во соодветните спортски објекти се објавуваат на www.sportmaster.mk
Документ за идентификација значи документ издаден од државен, општински или друг орган кој го содржи името, презимето и фотографија на корисникот на Спортмастер картичката (на пример: лична карта, пасош, возачка дозвола) Контролор значи лице, претставник на Спортмастер овластено да изврши увид во личните документи на корисниците, начинот и редоследот на користење на услугите од страна на корисниците, и да врши интеракција помеѓу комерцијалниот партнер, клиентот и корисниците во секое време, по негов избор.
Влез значи пристап до активностите кои ги нуди Спортскиот објект, кои се наведени во Договорот, во време кое Корисникот ќе го одбере, во тек на работното време на конкретниот објект..

3. Авторски права на Фоксиман Дооел

Сите материјали кои се наоѓаат на www.sportmaster.mk интернет страната се во споственост на Фоксиман. Фоксиман исто така е носител на авторските права и правото на индустриска сопственост на целата концептуална Спортмастер содржина, како и содржината на www.sportmaster.mk интернет страната.
Забранета е било каква дистрибуција, копирање, пренос, поврзување, објавување или на било кој начин менување на www.sportmaster.mk интернет страната без писмено одобрување од Фоксиман Дооел.
Секое кршење на забраните од подчленот 3 може да има за последица повреда на авторското право.
Корисникот не смее да менува, објавува, пренесува, учествува во пренос и продажба или на било кој друг начин ги искористува содржините на www.sportmaster.mk интернет страната, во целост или делумно. Исто така не е дозволено копирање, редистрибуција, издавање или комерцијално искористување на превземениот матријал.

4. Измени во Условите за користење, Условите за продажба и Изјавата за поверливост

Фоксиман го задржува правото во секој момент, и без предходно известување, доколку смета дека тоа е потребно, да ги укине или измени било кои од овие Услови за користење, Услови за продажба и/или Изјавата за поверливи податоци.
Измените од членот 3.1. може помеѓу останатото да вклучат и воведат одредени надокнади или наплати, па на Корисникот му се препорачува повремено да ги прочита
Редовното информирање на Корисникот за промените на Условите за користење, Условите за продажба и/или Изјавата за поверливост на податоци е исклучиво одговорност на самиот Корисник.
Во случај да дојде до промени на Условите за користење, Условите за продажба и/или Изјавата за поверливост, а Корисникот да продолжи со користење на www.sportmaster.mk интернет страната, ќе се смета дека ги прифатил измените кои се направени. Секоја евентуална измена на Условите за користење, Условите за продажба и/или Изјавата за поверливост важи и за трети лица, кои не се Корисници, веднаш по објавувањето на интернет страната www.sportmaster.mk
Секое користење на www.sportmaster.mk интеренет страната од страна на Корисникот после последните промени на Условите за користење, Условите за продажба и/или Изјавата за поверливост ќе се подразбира како прифаќање на тие промени.

5. Правила на користење на интернет страната Sportmaster

Обврска и должност на Корисникот е да ја користи www.sportmaster.mk интернет страната исклучиво во согласност со прописите на Република Македонија како и со општите морални и етички принципи.
Главната цел на користење на www.sportmaster.mk интернет страната е користење на Спортмастер услугите, а потоа и следење на развојот на Спортмастер проектот, размена на искуства во врска со користење на услугите, како и размена на искуства со другите Корисници на картички доколку www.sportmaster.mk интернет страната го има тоа овозможено.
Корисникот може од интернет страната www.sportmaster.mk да превзема, пополнува и сочувува материјали кои се во сопственост на Фоксиман, само за сопствени и лични употреби.
Фоксиман го задржува дискреционото право самостојно да процени дали се случило прекршување на обврските предвидени со Условите за користење и Условите за продажба од страна на Корисникот.

6. Содржина и Услови за продажба на Спортмастер услугите

Спортмастер услугите се комплексни и се состојат од управување со содржини, имплементација на финансиски трансакции, организирање и посредување при продажба на услуги и обезбедување на услуги преку интернет.
Спортмастер услуга е услуга која ја обезбедува Фоксиман, и која се обезбедува според однапред договорени услови на www.sportmaster.mk интернет страната.
Фоксиман, како Спортмастер услуга, продава пристап до спортски и рекреативни активности, а во понудата има и други услуги/производи кои се наоѓаат на www.sportmaster.mk интернет страната.
Сите услуги кои се во понудата на www.sportmaster.mk интеренет страната, Фоксиман е должен да ги обезбеди во согласност со овие Услови за користење и Услови за продажба, кои важат од денот кога Корисникот ја прифаќа понудата.
За добивање пристап до услугите на Спортмастер корисникот мора да ја користи www.sportmaster.mk интернет страната, преку компјутерска опрема за која е одговорен самиот Корисник. Корисникот исто така е одговорен за трошоците поврзани со одржување на опремата преку која пристапува до www.sportmaster.mk интернет страната.
Било кој пакет со Спортмастер услуги овозможува пристап до спортски и рекреативни објекти кои се објавени како партнери за конкретниот пакет на www.sportmaster.mk интернет страната, а користењето е ограничено, во зависност кој пакет го има Корисникот одбрано. Фоксиман не е сопственик на услигите/производите кои ги нуди на www.sportmaster.mk интернет страната, тие се исклучиво во сопственост на Партнерите, па така за сите проблеми и недостатоци кои можат да се случат за време на користење на конкретна услуга одговорноста во целост е на Партнерот.
Услов за користење на услугите на Спортмастер е отварање кориснички профил на www.sportmaster.mk интернет страната.
Отварање на кориснички профил на www.sportmaster.mk интернет страната се врши со пополнување на постоечката форма за отварање профил, така што во формата се внесуваат бараните податоци од Корисникот
Корисникот може да биде член на Спортмастер програмата само ако фирмата во која што работи има потпишано договор со Фоксиман за користење на Спортмастер програмата

6. Рекламација и повраток на средства

Корисникот кој не е задоволен од Спормастер услугата купена преку www.sportmaster.mk интернет страната може да го оствари правото на поврат на средствата преку рекламација, бидејќи Фоксиман го цени мислењето на своите корисници.
Право на повраток на средствата има секој Корисник кој својата оправдана рекламација ќе ја достави во рок од 7 дена по купување на Спортмастер услугата, по писмена пат на e-mail адресата: [email protected] .

7. Изјава за доверливост, лични информации и безбедност при плаќање

Доверливост на податоци. Заштита на личните податоци на своите клиенти е од големо значење за Спортмастер.
Во членот 5 се предвидува дека услов за користење на некоја од Спортмастер услугите е отварање кориснички профил на www.sportmaster.mk интернет страната, кој се отвара со пополнување на постоечка форма, така што во формата се внесуваат бараните податоци за Корисникот, па така на овој начин Фоксиман станува сопственик на тие податоците, кои Корисниците сами ги објавиле.
Корисниците одговараат за точноста на внесените податоци, и Фоксиман не е должен поединечно да ги проверува, но доколку за време на користење на некоја Спортмастер услуга, Фоксиман открие, лично или преку Партнерот дека податоците се неточни, овластен е да го раскине договорот за користење на услугите на Спортмастер, да го избрише корисничкиот профил со лажни податоци и за тоа да ги извести сите Партнери.
Доколку клиентот сака да добие информации или копија од неговите лични податоци кои Спортмастер ги складира и обработува, треба да испрати писмено барање до Спортмастер на следната е-маил адреса: [email protected] .
Податоците кои ги превзема Фоскиман се лични податоци на Корисникот и општи информации, а Фоскиман е овластен да ги користи тие информации во склоп на Спортмастер проектот, заради подобрување на услугите, за статистички цели и за други слични цели кои се остваруваат исклучиво во Фоскиман.
Спортмастер има за цел да го го доведе собирањето на лични податоци до минимум. Без пристап до минималните лични податоци, Спортмастер не може да ги понуди услугите на потенцијалните клиенти на www.sportmaster.mk интернет страната.
www.sportmaster.mk интернет страната и Фоскиман како давател на услуги вложуваат максимални напори да ја заштитат приватноста на Корисникот и неговите лични податоци и информации од општ карактер.
Лични информации се информации кои се специфични за еден Корисник. Поради овозможување на Спортмастер услуга преку www.sportmaster.mk интернет страната, од Корисникот се бара да во соодветната интернет форма ги внесе своите лични податоци за потребите на користење на некоја одредена опција.
Личните информации како што се име и презиме, адреса на живеење, email адреса, датум на раѓање и слично се неопходни за време на користење на некои опции од софтверот.
Доколку и плаќањето на некоја услуга или производ се врши преку www.sportmaster.mk интернет страната, од Корисникот се бараат информации за неговата платежна картичка, како што се бројот на платежната картичка, датум на важност, код за авторизација и други информации доколку е тоа потребно.
Во зависност од услугата која некој Корисник сака да ја користи на www.sportmaster.mk интернет страната, некои информации се наведени како задолжителни, а некои како доброволни. Доколку Корисникот не сака или не може да ги пополни информациите кои се наведени како задолжителни, нема да му биде дозволено користењето на конкретната услуга преку www.sportmaster.mk интернет страната.
Безбедност при плаќање. Кога Корисникот плаќа со платежна картичка, тој ги внесува податоците кои се задолжителни. Внесените податоци се сметаат за поверливи и посебно заштитени.
Поверливите информации од платежната картичка се пренесуваат по пат на јавна мрежа, во заштитена (шифрирана) форма користејќи SSL (Secure Socket Layer) протокол и PKI систем. Безбедноста на податоците од платежните картички на Корисниците при купување ја гарантира процесорот за платежни картички CaSys, па така целосната постапка за наплата се врши на интернет страните на банката.
Корисникот се согласува дека сите интерактивни опции, а посебно комуникацијата преку приватни пораки, четови, блогови, форуми или други слични методи на праќање на пораки или меѓусебно комуницирање, немаат статус на поверливи информации, па затоа Фоксиман може да ги надгледува наведените содржини без знаење и посебно одобрување на Корисникот.
Бидејќи Фоксиман не ја контролира или одобрува содржината на пораките или информациите што можат да се најдат на www.sportmaster.mk интернет страната, Фоксиман не е и не може да биде одговорен за активностите кои ги превзема Корисникот во било кој дел на www.sportmaster.mk интернет страната, како и за содржините кои Корисникот може да ги постави на истата.
По отварање на кориснички профил на www.sportmaster.mk интернет страната, Корисникот од Фоксиман е согласен да добива е-маил пораки, и тоа административни и промотивни е-маил пораки.
Оваа Изјава за поверливост на податоци се однесува на поверливост на податоците кои Корисникот ги употребува за користење на www.sportmaster.mk интернет страната, а се собираат и архивираат во базата на Фоскиман.
Фоксиман го задржува дискреционото право да го измени текстот на оваа Изјава, а измените стапуваат на сила кога ќе бидат објавени на www.sportmaster.mk интернет страната.
Со продолжување на користењето на www.sportmaster.mk интернет страната, по измените на Изјавата, имплицира дека Корисникот ги прифатил направените измени.
На Корисникот му се препорачува периодично детално читање на Условите за користење, Условите за продажба и Изјавата за поверливост, за да биде информиран за евентуалните промени.

8. Малолетни корисници

Самостојно користење на www.sportmaster.mk интернет страната од страна на лица помлади од 14 години е забрането и тие можат да ја користат страната само под контрола на родител или старател.
Лица помлади од 14 години можат ограничено да ги користат Спортмастер услугите, така што дневната посета подителот или старателот може да му ја отстапи на своето дете, со тоа што за време на користење на услугата родителот или старателот мора да биде присутен во спортскиот објект.
Лицата постари од 15 години, а помлади од 18 години можат да користат Спортмастер услуги само ако имаат своја лична Спортмастер картичка.

9. Ограничена одговорност на Фоксиман

Корисникот ја разбира и е согласен со www.sportmaster.mk интернет страната, и нејзината содржина и истата ја користи исклучиво на своја лична одговорност.
Ограничени одговорности на Фокиман поради технички недостатоци.
Корисникот е запознаен и согласен со фактот дека при користење на интернет понекогаш може да дојде до технички проблеми, а со тоа и до прекин на услугите на www.sportmaster.mk интернет страната. Таквите и слични случаи се надвор од контрола од страна на Фоксиман, па затоа Фоксиман не може да биде одговорен за било каква загуба на податоците или некој друг случај до кој може да се дојде за време на користење на www.sportmaster.mk интернет страната.
Корисникот е согласен дека понекогаш пристапот до www.sportmaster.mk интернет страната може да биде во прекин или привремено недостапен, од причина редовно одржување на страната, како и други причини за кои Фоксиман не сноси одговорност.
Фоксиман во ниеден случај не е одговорна за било каква штета која се јавува како последица од користење на интернет страната, или заради неможноста за користење на www.sportmaster.mk интернет страната делумно или во целост.
Фоксиман, како ни било кое трето лице поврзано со нив, не гарантира на ниеден начин дека употребата на www.sportmaster.mk интернет страната нема да биде прекината, или дека нема да има потешкотии при работењето. Фоксиман не е, и не може да биде одговорен за последиците кои може да произлезат од користење на оваа интернет страна, како и за точноста, веродостојноста и содржината на било која информација, услуга или производ објавен на www.sportmaster.mk интернет страната.
Фоксиман не е одговорен за било какви оштетувања на опремата, хардверот или софтверот на Корисникот, кои можат да произлезат како последица од користење на www.sportmaster.mk интернет страната.
Оваа изјава за одговорности се однесува на било какви штети или можни повреди предизвикани од било каква грешка, бришење, прекин, компјутерски вирус, дефект, доцнење во преносот на информации, прекин во комуникациската линија, кражба, раскинување на договорот, уништување или неовластен пристап, промена или злоупотреба во содржините, несоодветно однесување, небрижност или било кое друго дејство.
Поради природата на интернет мрежата Фоксиман не може да гарантира потполна заштита на било кои информации на www.sportmaster.mk интернет страната, па со тоа не може да биде одговорен за било какви штетни активности од страна на трети лица.
Информациите кои Корисникот ги објави на јавните делови од www.sportmaster.mk интернет страната, можат да бидат достапни за другите Корисници и за трети лица, и како такви, информациите можат без знаење на Корисникот да се најдат на други интернет страни или web пребарувачи.
Корисникот се согласува дека Фоксиман не е одговорен за несоодветно или незаконско однесување на другите Корисници или трети лица а ризикот од можни оштетувања е во потполност на Корисникот.
Фоксиман не гарантира за точноста, потполноста или корисноста на било која содржина на www.sportmaster.mk интернет страната поставена од страна на Корисникот, трети лица или некој неовластен Корисник.
Фоксиман не е и не може да биде одговорен за било каква загуба или штета настаната од причина што Корисникот се ослонил на информации добиени од www.sportmaster.mk интернет страната.
Фоксиман експлицитно се оградува, во секоја смисла од содржината на материјалите на интернет страните на трети лица, а до кој може да се пристапи од www.sportmaster.mk интернет страната. Во случај Корисникот да пристапи до интернет страните на трети лица тоа го прави само и само на сопствена одговорност, што подразбира целосно исклучување на одговорноста на Фоксиман.
Фоксиман се оградува од евентуално користење на личните информации на Корисниците, од страна на други лица, на кои тие информации морале да се проследат.
Ограничени одговорности на Фоксиман за услуги/производи. Фоксиман не е сопственик, ниту во своја сопственост има производи/услуги кои ги промовира и продава преку www.sportmaster.mk интернет страната, па затоа не може да биде одговорен за потенцијални правни и материјални недостатоци на производите/услугите, или за било какви други проблеми кои можат да се случат за време на користење на услугата или производот.

10. Прекин на корисничкиот однос

Фоксиман може во секое време да го раскине корисничкиот однос со било кој од своите Корисници, и да му ги избрише сите лозинки или кориснички профили. Во тој случај не престануваат да важат условите кои се однесуваат на одговорност и обврски на Корисникот.

11. Ништовност на Условите за користење, Условите за продажба и Изјавата за поверливост

Во случај некоја од одредбите на овие Услови за Користење, Услови за продажба и Изјавата за приватност е ништовна или неважечка, тоа нема да влијае врз другите одредби од овие Услови за користење, Услови за продажба и Изјавата за поверливост. Во таков случај конкретната неважечка одредба, со правен основ ќе се замени за одредба која најмногу одговара на предходната.
Доколку било која страна не ги искористи своите права од овие Услови за користење, Услови за продажба и Изјавата за поверливост, тоа нема да се смета како одрекување или загуба на тие правa, како ни било кои други права кои се наведени.

12. Решавање на спорови

Сите спорови кои можат да се случат во врска со или од овие Услови за користење, Услови за продажба и Изјавата за поверливост, или во врска со или заради користење на www.sportmaster.mk интернет страната, помеѓу Фоксиман и Корисникот, Фоксиман и Корисникот ќе се обидат да ги решат по мирен пат.
Доколку Фоксиман и Корисникот не успеат да го решат спорот по мирен пат, за понатамошно водење на спорот ќе биде надлежен Основниот Суд Скопје 2.